Pojištění společnosti

Naše společnost má s účinností od 18. 6. 1997 sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele. Konkrétně se jedná o pojistnou smlouvu č. 23517977-18 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s. v Chrudimi.

Pojištění je sjednáno v následujícím rozsahu:

  • základní rozsah s limitem plnění 15.000.000,- Kč se spoluúčastí 5.000,- Kč
  • doložka V 70 – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci se sublimátem 600.000,- Kč a spoluúčastí 5.000,- Kč
  • doložka V 73 – pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku se sublimátem 2.000.000,- Kč a spoluúčastí 5.000,-
  • doložka V 79 – pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se sublimátem 5.000.000,- a spoluúčastí 5.000,-
  • doložka V 95 – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se sublimátem 500.000,- Kč a spoluúčastí 5.000,-
  • doložka V 105 – pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění se sublimátem 100.000,- Kč a spoluúčastí 2.500,-
  • Doložka V 79 je sjednána pro případ regresů na zaměstnance nad rámec zákonných povinností vedle povinného zákonného pojištění hmotné odpovědnosti za škodu organizace při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je pravidelně hrazeno na účet pojišťovny Kooperativa a.s..

    Na dodávky staveb rozsáhlejšího charakteru uzavíráme stavebně montážní pojištění na jednotlivá stavební díla, kdy toto pojištění trvá po určitou dobu výstavby a lze ho uplatnit pouze samostatnou a konkrétní smlouvou.